Všeobecné podmínky prodeje zboží prodejny JH Nábytek, s.r.o.

1. Všeobecná ujednání
Vztahy mezi  dodavatelem a zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a těmito Všeobecnými podmínkami prodeje zboží prodejny JH Nábytek, s.r.o.

2. Uzavření smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena podpisem kupní smlouvy, pokud se účastníci shodli na celém jejím obsahu. Předmětem smlouvy je zboží, které je uvedeno v závazné objednávce. Jakákoliv změna objednávky – předmětu smlouvy musí být provedena formou dodatku ke kupní smlouvě.

3. Cena
Cena je stanovena dohodou včetně DPH, bez dopravy a montáže, pokud dále není dohodnuto jinak. U zboží na objednávku zákazník zaplatí zálohu ve výši 35% z kupní ceny při standardní objednávce, 50% z kupní ceny při specifické objednávce.

4. Výhrada změn
Sériově zhotovený nábytek je prodáván v prodejně dodavatele podle vzorků nebo zobrazení. Vystavené vzorky zboží mohou být prodávány jen tehdy, jestliže se k tomu dodavatel v závazné objednávce zaváže. Minimální změny v barvě, struktuře látek i kožených potahů jsou vyhrazeny, nejsou považovány za vady. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů a dodáváno většinou v demontovaném stavu.

5. Odchylky a jevy
Tvrdost sedu může jemně kolísat i u dílů jedné soupravy. Tvrdost je vždy závislá od velikosti sedací části. Také rozdíly ve tvrdosti sedu jednotlivých elemetnů jsou podmíněny konstrukcí produktu nebo přítomností rozkládacího mechanismu. Optická odchylka může být u elementu s funkcí. Veškeré rozměry produktů se nedají měřit přesně a v technických výkresech mají pouze informativní charakter. Je nutné počítat s odchylkou +/- 3%. U výrobků, u kterých tvoří područku a opěrku zad polštáře, může být tato odchylka až +/- 4%. K rozdílům v rozměrech výšky u jednotlivých elementů složených částí může docházet při nerovném povrchu podlahy. Nerovnost můžete odstranit namontováním podložky mezi spodní část sedací soupravy a nohu (pokud je toto možné).

Sedací souprava je vyrobena z masivního dřeva, dřevotřísky, pružin, molitanu a potahové látky. Jejich vzájemné působení může vydávat různé zvuky. Občasné praskání dřeva, tření molitanu o přilehlé součásti, slyšitelné natažení pružin (popři. Jejich doraz) jsou brány za přirozené jevy. Tyto jevy nejsou důvodem k reklamaci.  

6. Dodací lhůta
Není-li zboží na skladě, je dodavatel povinen objednané zboží spotřebiteli obstarat.  Dodavatel je povinen obstarat pro zákazníka objednané zboží  do 10 týdnů od zaplacení zálohy, pokud se dodavatel a zákazník nedohodnou jinak. Nebude-li  zboží v této lhůtě dodáno, je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

7. Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží
Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví dodavatele. Předání zboží je možné jen po zaplacení celé ceny zboží a uskutečňuje se v prodejních prostorách prodávajícího. Zákazník má právo si zboží při převzetí zkontrolovat, včetně kontroly kompletnosti dodávky. Toto právo má i dodavatel. Jestliže zákazník tohoto práva nevyužije, bude k této skutečnosti přihlédnuto při vyřizování reklamace. Při převzetí zboží je zákazník povinen předložit originál závazné objednávky.  Pokud zboží přebírá třetí osoba, musí se prokázat originálem závazné objednávky, pověřením a osobním průkazem.  Příjemce je povinen převzetí zboží potvrdit svým podpisem stejně jako při převzetí zákazníkem. Při dodávce zboží do bytu na základě zprostředkování dopravy, která se uskutečňuje  k domu spotřebitele, platí tato ustanovení obdobně a přiměřeně. Zákazník si může objednat dodávku až do bytu a zprostředkovatel je povinen tuto dodávku uskutečnit, pokud je to technicky možné. V případě objednávky dopravy zákazník zajistí přístupovou trasu pro dopravce.

Ceny za vynošení zboží zákazníkům po schodech:                                                                  

VÝNOS

NÁBYTEK

SEDACÍ SOUPRAVA

  přízemí
1.patro
2.patro
3.patro
4.patro
5.patro
6.patro
7.patro
8.patro

100,-
200,-
300,-
400,-
500,-
600,-
700,-
800,-
900,-

150,-
300,-
450,-
600,-
750,-
900,-
1050,-
1200,-
1350,-

Ceny za rozvoz zboží – auto do 3,5 t:

VZDÁLENOST

CENA

Do   10 km
Do   20 km
Do   25 km
Nad 25 km

390,-
450,-
550,-
Sazba je dle ujeté vzdálenosti v obou směrech násobena 12,- Kč/Km

8. Odklad odběru zboží
Pokud spotřebitel neodebere zboží do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy k odběru dodavatelem, je povinen uhradit vzniklé skladovací náklady (poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč každý den).

9. Odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka před dodáním zboží činí smluvní pokuta 30% z kupní ceny při standardní objednávce, 50% z kupní ceny při specifické objednávce. To platí i v případě, pokud zákazník neodebere zboží ani po písemně stanovené přiměřené další náhradní lhůtě k odběru. Dodavatel i zákazník může odstoupit od smlouvy, pokud výrobce objednaného zboží není schopen ani v přiměřené náhradní lhůtě zboží dodat.

10. Práva z odpovědnosti za vady zboží.
A)     Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží zákazníkem
B)     V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právno na to, aby dodavatel bezplatně zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
C)     Záruka se nevztahuje na opotřebení  zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
D)     U věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena
E)       Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze věci neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
F)       Práva z odpovědnosti za vady musí být vždy uplatněna písemnou formou a musí obsahovat přesní popis vady a jak se projevuje a uvést následek, který se uplatňuje. Při  uplatnění těchto práv musí zákazník dodat reklamované zboží a předložit doklad o zakoupení zboží v místě, kde jej zakoupil pokud se s prodávajícím nedohodne na jiném postupu. Při nesplnění těchto podmínek nemůže svá práva zákazník úspěšně uplatnit.
G)      U zboží dodávaného v demontovaném stavu je nutno práva z odpovědnosti za vady uplatit před montáží. Vada, která vznikla neodbornou montáží, bude považována za  vadu věci, pokud tato montáž byla sjednána v kupní smlouvě a provedena prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.
H)      Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je třeba, aby zákazní dopravil toto zboží na prodejnu dodavatele, kde jej zakoupil.
I)        Za vadu zboží nelze považovat vady vzniklé vlastní dopravou, nevhodnou údržbou, nevhodným skladováním a ošetřením  vlhkosti, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, poškozením spotřebitele nebo třetími osobami nebo nepřiměřeným zacházením.
J)        Skleněné díly nábytku jsou při výdeji (po dovezní zprostředkovanou dopravou) zákazníkovi kontrolovány, zákazník je jako nepoškozené přebírá a je povinen si je prohlédnout. Reklamace zjevných vad  skleněných částí nábytku (jako rozbité nebo prasklé sklo), je tedy bezpředmětná.
K)      Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30 dnů. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit

11. Závěrečná ustanovení

a)      Na žádost zákazníka může dodavatel zprostředkovat dopravu zboží případně montáž
b)      Všechna další ujednání mezi dodavatelem a zákazníkem musí mít písemnou formu
c)       Zákazník je povinen ihned sdělit dodavateli změnu své adresy, uvedené v závazné objednávce.
d)      Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje zboží prodejny JH Nábytek, s.r.o.

JH Nábytek s.r.o. © 2020 - 2021. Všechna práva vyhrazena.
Designed: Vladimír Vršovský | Power by: GThink

Košík

Košík je zatím prázdný


Zavřít

Potvrdte prosím vybrané zboží

Vyplňte prosím způsob dodání.

Vyplňte prosím osobní údaje.

Registrace*
*
*
*
*
*
*
*
Přihlášení